Výročná schôdza 2019

Športový klub polície

95701 Bánovce n/B

   

 

Výročná členská schôdza  ŠKP v Bánovciach n/B

 

      V zmysle plánu činnosti na rok 2019, ako aj v zmysle stanov ŠKP v Bánovciach nad Bebravou zvolal výbor ŠKP na  deň 26.4. 2019  v zasadačke OR PZ „ Výročnú členskú schôdzu ŠKP“ , ktorá sa riadila nasledovným programom:

 

1. Privítanie hostí

2. Voľba revíznej a návrhovej komisie

3. Správa o činnosti výboru a klubu ŠKP za rok 2018

4. Správa o hospodárení v roku 2018

5. Voľba delegáta na konf. ŠKP

6. Organizačné náležitosti pre rok 2019

7. Schválenie rozpočtu na rok 2019

8. Diskusia

9. Prijatie uznesenia z výročnej členskej schôdze ŠKP

10.Ukončenie

 

k bodu l/  Prítomných hostí privítal predseda klubu a oboznámil prítomných  hosti s programom

                 schôdze, pričom dal hlasovať o jeho schválení

k bodu 2/  Návrhová a revízna komisia v  zložení:

                  predseda- Š. Vančo

                  členovia-  P. Piešťansky, R. Praženec  

k bodu 3/  Správa o činnosti výboru a klubu ŠKP za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 resp. do  

                  výročnej členskej schôdze 26.4. 2019 /predložil predseda ŠKP/

k bodu 4/  Správa o hospodárení ŠKP od 1.1.2018 do 31.12. 2018

                   /predkladá pokladník Ing.  Kutiš a p.Judinyová/

k bodu 5/  Voľba delegáta na celoslovenskú konferenciu ŠKP:               

k bodu 6/  Organizačne náležitosti pre rok 2018

-zaplatenie členského do 30.5. 2019 členský poplatok je potrebné uhradiť  

 v stanovenom termíne inak  do 15 dní výzva potom  vylúčenie z SKP.

- pokračovanie -podnikateľských aktivít - hľadanie nových podnikateľských 

  stimulov

- informácia o 2% z daní fyzických a právnických osôb

- informácia o registrácii v MAS

- informácia o využívaní TV SKP

- aktualizácia web. stránky SKP

- Plán činnosti na rok 2019 navrhované akcie viď. príloha „Plán činnosti 2019“:

k bodu 7/   Schválenie rozpočtu na rok 2019

                   na činnosť:     do 300  € (ceny, štartovné, BUS,  atď...)

                   na materiál:    podľa stavu pokladne najviac do 3.000 € (údržba-rekonštrukcia  

                   prenajatej telocvične, projekty z MAS atd. )     

            

k bodu 8/   Diskusia: Do diskusie sa neprihlásil nikto

              

 

 

k bodu 10/            Návrh  uznesenia:

 

                             Výročná čl. schôdza berie na vedomie:

·         správu o činnosti výboru a klubu za  hodnotené obdobie  roku 2018

·         správu o hospodárení za rok 2018,

·         delegátom na konferenciu ŠKP  určuje predsedu ŠKP resp. ním povereného

      člena výboru ŠKP  p. Igora Lecha

·          poveruje  a splnomocňuje výbor ŠKP k zabezpečeniu všetkých  potrebných  náležitosti spojených s prestavbou telocvične, tak aby boli v súlade so zákonom    o verejnom obstarávaní  č.25/2006 resp. N MV SR č.30/2006 o jednotnom postupe    rozpočtových  a príspevkových organizácii MV SR. Na prestavbu telocvične  odsúhlasuje čerpanie  finančných  prostriedkov ŠKP podľa stavu pokladne max.   do výšky 3.000€,    ktoré budú vyúčtované v zmysle legislatívnych  a rozpočtových pravidiel.

·         Členské príspevky neplatia členovia ktorí prispeli v danom roku 2% z daní.

 

                 A/ prehodnocuje členstvo členov, ktorí nesplnili stanovené podmienky t.j.

    nezaplatili členské príspevky ŠKP v stanovenej lehote ani sa nezapájajú do

    života klubu s tým, že menovaný budú písomne vyzvaný na uhradenie čl.

    príspevkov v stanovenej lehote a v prípade nesplnenia výzvy budú vyradení

    z členstva ŠKP Bánovce n/B. Členstvo ukončil Jozef Ondrejka.

 

    B/  Na základe písomnej žiadosti sa  za členov ŠKP prihlásili :

          Lukáš Igaz, Marek Sečánsky

 

·         Plán činnosti na rok 2019

·     Rozpočet klubu na rok 2019

 

 k bodu 11/  Záver:   Poďakovanie za prácu  v roku 2018,   občerstvenie...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie činnosti výboru  ŠKP za obdobie od 1.1.2018 do 31.12. 2018 resp. do výročnej členskej schôdze 26.4. 2019

 

     Športový klub v Bánovciach nad Bebravou vykonáva svoju aktívnu činnosť od 23.10.1998 1998.  K dnešnému dňu ma registrovaných   50 členov. Z toho členskú základňu tvorí:

·         21 policajtov a policajtiek (17 mužov, 4 ženy) 

·         29 civilných zamestnancov a civilov 

( 6-výsluhový dôchodcov, 3- zamestnancov MV SR, 20- civilov, t.j.21 mužov a 8 žien)

 

ŠKP ma zaregistrovaných a aktívnych 6  krúžkov a to:

 

-mini futbalový krúžok-  každý utorok resp. štvrtok                                       (účasť 20 hráčov)

-strelecký krúžok – účasť na súťažiach v okrese Bánovce n/B                       (účasť 25 členov)

-turisticko-lyžiarsky krúžok – usporiadanie viacerých zájazdov                     (účasť 50 členov)

-tenisový krúžok –  usporiadanie turnajov vo dvojhre a štvorhre                    (účasť 12 hráčov)

-stolnotenisový krúžok – usporiadanie turnajov vo dvojhre a štvorhre           (účasť  16 hráčov)

-krúžok kulturistiky      - vykonáva svoju činnosť v posilovni ŠKP                ( účasť 10 členov)

 

 

     Činnosť klubu riadi 9 členný výbor, ktorý od svojho založenia  a doplnenia v roku 2002 resp.2009 pracuje v zložení:

 

predseda klubu: Mgr.        Miloš          ŠAGÁT    -štat. zástupca   

podpredseda    : Mgr.        Miroslav     ZAŤKO    -štat. zástupca

tajomník          : Ing.         Janka         VYRGOVIČOVÁ

pokladník        : Ing.         Ľubomír     KUTIŠ,   Lenka         JUDYNIOVÁ

členovia           : JUDr. Milan  GRZNÁR,  Igor  LECH,  Ľubomír  TREBICHAVSKY,  Štefan  VANČO  

 

    Výbor ŠKP sa stretával podľa celoročného harmonogramu práce výboru spravidla sporadicky každé  3-4  mesiace a v prípade potreby a riešenia závažných problémov alebo prípravy športovo-kultúrnych podujatí aj častejšie. Miestom pracovných stretnutí výboru bolo a je OR PZ v Bánovciach nad Bebravou. Okrem skôr spomenutých úloh prípravy kultúrno-spoločenských akcii ,výbor ŠKP spracovával v priebehu roka  Plán činnosti na rok 2019, administratívu ohľadne 2%, došlú písomnú agendu z nadriadených orgánov, vybavoval účtovnú evidenciu.  Údržbu a prevádzku TV t.j. spracovanie požiadaviek  na mesto. (vid. ústna informácia o TV) Ďalej príprava kultúrno spoločenských akcii, turnajov, zájazdov a plesu SKP. Účasť na výborových schôdzach zo strany členov výboru bola skoro   80 % . Z uvedených výborových schôdzi je  spracovaný písomný zápis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie činnosti  ŠKP za obdobie od 1.1.2018 do 31.12. 2018 resp. do výročnej členskej schôdze 26.4. 2019

 

 

 

 

Činnosť klubu a výboru sa riadila plánom činnosti na rok 2018. V roku 2018 sa z dôvodu nezáujmu členov neuskutočnil Ples polície ani Majáles.   V mesiaci február sa uskutočnil  2 dňový  zájazd do D. Kubína a na Malino Brdo  za účasti 34 osôb. Vďaka dobrým  snehovým podmienkam a výbornému počasiu sa akcia vydarila. V mesiaci júl sme usporiadali ďalšiu peknú akciu a to splavovanie rieky Oravy  a návštevu Šútovského vodopádu.   Zúčastnilo sa ho 25 členov ŠKP a mal veľmi dobrú odozvu. (vid. web).  ŠKP Bánovce n/B usporiadal pre svojich záujemcov aj ďalšiu zo svojich plánovaných akcií.  22.-23.9. sme návštívili lokalitu Južných Čiech. Po návšteve zámku Buchlovice a ubytovaní sa v meste Kyjov sme sa presunuli do Milotíc časť Šidleny, kde sme absolvovali tzv.  Burčiakovú cestu spojenú s ochutnávkou vínka a burčiaku v miestnych vinných sklípkoch.  Večer sme vyplnili turnajom v bowlingu a ochutnávkou moravského vínka. Nedeľa patrila návšteve zámku v Miloticiach a prebiehajúcej akcii " trhom miestnych remesiel" (obdoba bánovského Mňam festu.)     V mesiaci december  sme sa podieľali na zorganizovaní VI. ročníka halového minifutbalového turnaj o Pohár riaditeľa KR PZ a Pohár predsedu OZP Trenčín. Turnaj sa zúčastnilo vyše 100 účastníkov.  

     Telocvičňa ŠKP bola využívaná počas celého roka. V roku 2018  sa muselo opäť vykonať z dôvodu pliesni premaľovanie telocvične (p.Strempek sponzorsky)  a vykonanie náteru stropného kúrenia (bolo to ešte v záruke). Taktiež sa podarilo dobudovať kanceláriu ŠKP v priestoroch TV. Telocvičňa je spravidla využívaná hlavne členmi SKP a policajtmi  počas služobnej prípravy. Počas zimných mesiacov ju využívajú aj  krúžky a športové kluby. O využívaní resp. prenájme TV sa vedie samostatná evidencia. V roku 2019 (január-marec)   sa opäť  vyskytli nedostatky a to pliesne z dôvodu vlhnutia stien a podlahy. Z uvedeného dôvodu bude potrebné v letných mesiacoch opäť zabezpečiť jej premaľovanie a osadenie prieduchov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 V Bánovciach  n/B dňa:26.4. 2019

                           

                             UZNESENIE Z VÝROČNEJ  ČLENSKEJ  SCHODZE

prijaté  dňa   26. apríla  2019 v Bánovciach nad Bebravou

------------------------------------------------------------------------------

     Dňa 26. apríla  2019 v čase o 15.30 hod. sa konala v zasadačke OR PZ v zmysle Plánu činnosti na rok 2019„Výročná členská schôdza ŠKP Bánovce nad Bebravou“ /ďalej len VČS/.  VČS sa zúčastnilo 28 platných členov ŠKP, čím bola uznášania schopná a jednohlasne  bolo prijaté nasledovné   u z n e s e n i e:

 

Výročná čl. schôdza berie na vedomie:

 Návrhovú, revíznu a volebnú komisiu v zložení:  predseda – Pavol Piešťanský

 členovia:   :  L.Habo, Marián Šagát

 ktorá konštatuje, že VČS je uznášania schopná nakoľko je prítomných 28 členov z celkového počtu 50 t.j. nadpolovičná väčšina členskej základne ŠKP 

 

Výročná čl. schôdza  schvaľuje:

·         správu o činnosti výboru a klubu ŠKP za  hodnotené obdobie roku 2018

·         správu o hospodárení za rok 2018,

·         delegátom na konferenciu ŠKP  určuje predsedu ŠKP resp. ním povereného

      • člena výboru ŠKP- p. Igora Lecha

·         výbor ŠKP v tom istom zložení, ako v roku 2018

·         poveruje  a splnomocňuje výbor ŠKP k zabezpečeniu všetkých  potrebných 

                  náležitosti spojených s prestavbou telocvične, tak aby boli v súlade so

                  zákonom    o verejnom obstarávaní  č.25/2006 resp. N MV SR č.30/2006

                  o jednotnom postupe    rozpočtových  a príspevkových organizácii MV SR.

                  Na prestavbu telocvične, ako aj zabezpečenie iných potrebných náležitosti   

                  odsúhlasuje čerpanie  vlastných finančných   prostriedkov ŠKP  vo výške

                  max.3.000 ,   ktoré budú vyúčtované v zmysle legislatívnych  a rozpočtových

                  pravidiel.

·         Členské príspevky neplatia členovia ktorí prispeli v danom roku 2% z daní.

·                        Prehodnotí členstvo členov, ktorí nesplnili stanovené podmienky t.j.          

                  nezaplatili členské príspevky ŠKP v stanovenej lehote do 30.5. 2019 ani po

                  opakovanej výzve do 15.6. 2019  resp. sa   nezapájajú  aktívne do     života

                  klubu. Menovaní budú písomne vyzvaný na uhradenie čl.     príspevkov

                  v stanovenej lehote a v prípade nesplnenia výzvy budú vyradení    z členstva

                  ŠKP Bánovce n/B.

·           V danom roku bol vyradení z SKP Jozef Ondrejka a  prijatí noví  členovia

                  ŠKP  a to: Lukaš Igaz a Marek Sečánsky

·          Plán činnosti na rok 2019,

·         Rozpočet klubu na rok 2019

 

Spracoval:  Tajomník Ing.Janka Virgovičová

 

 

                                                                                                              Za správnosť:

                                                                                                   Predseda ŠKP Bánovce n/B

                                                                                                          Mgr. Miloš  Šagát

Aktuálny zoznam členov  ŠKP Bánovce n/B  k  30. 04. 2019 

 

Poradové

číslo

 

Meno, priezvisko

 

Podpis

1.

Mgr.Miloš Šagát

 

2.

Mgr.Miroslav Zaťko

 

3.

Ing.Virgovičová Jana

 

4.

Lenka Judinyová

 

5.

Ing.Ľubomír Kutiš

 

6.

JUDr. Milan Grznár

 

7.

Ľuboš Trebichavský

 

8.

Štefan Vančo

 

9.

Igor Lech

 

10.

Jaroslav Lech

 

11.

Pavol Piešťanský

 

12.

Juraj Hajšo

 

13.

Ing.Róbert Praženec

 

14.

Adriana Šagátová

 

15.

Mária Lechová

 

16.

Rastislav Adamus

 

17.

Marián Šagát

 

18.

Ján Gieci

 

19.

Ľubomír Habo

 

20.

Alfonz Ašverus

 

21.

Pavol Baško

 

22.

Adriana Bašková

 

23.

Marek    Sečánsky

 

24.

Ing.Ivan Virgovič

 

25.

Boris Šagát

 

26.

Ján Urban

 

27.

Milan Michale

 

28.

Eva Žuffová

 

29.

Denisa Šimunova

 

30.

Dana Adamusová

 

31.

Mária Pašková

 

32.

Viktor Judiny

 

33.

Štefan Tretinár

 

34.

Šagát Maroš

 

35.

Martina Husárová

 

36.

Lucia Lechová

 

37.

Michal Lech

 

38.

Dušan Páleník

 

39.

Juraj Hajšo, ml.

 

40.

Bc. Jaroslav Mlynek

 

41.

Jozef Mekýš

 

42.

Milan Kráľ

 

43.

Slavomír Turek

 

44.

Marián Gális

 

45.

Bc. Eva Kušnierová

 

46.

Ing. Jozef Jamrich

 

47.

Ivan Škvarenina

 

48.

Július Janega

 

49.

Jozef Páleník

 

50.

Branislav Kopčan

 

51.

Marek      Igaz