Výročná schôdza 2018

 

Športový klub polície

95701 Bánovce n/B

   

 

Výročná členská schôdza  ŠKP v Bánovciach n/B

 

      V zmysle plánu činnosti na rok 2018, ako aj v zmysle stanov ŠKP v Bánovciach nad Bebravou zvolal výbor ŠKP na  deň 27.4. 2018  v zasadačke OR PZ „ Výročnú členskú schôdzu ŠKP“ , ktorá sa riadila nasledovným programom:

 

1. Privítanie hostí

2. Voľba revíznej a návrhovej komisie

3. Správa o činnosti výboru a klubu ŠKP za rok 2017

4. Správa o hospodárení v roku 2017

5. Voľba delegáta na konf. ŠKP

6. Organizačné náležitosti pre rok 2018

7. Schválenie rozpočtu na rok 2018

8. Diskusia

9. Prijatie uznesenia z výročnej členskej schôdze ŠKP

10.Ukončenie

 

k bodu l/  Prítomných hostí privítal predseda klubu a oboznámil prítomných  hosti s programom

                 schôdze, pričom dal hlasovať o jeho schválení

k bodu 2/  Návrhová a revízna komisia v  zložení:

                  predseda- Judyniová Lenka

                  členovia-  L. Trebichavsky,  P.Vančo

k bodu 3/  Správa o činnosti výboru a klubu ŠKP za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 resp. do  

                  výročnej členskej schôdze /predložil predseda ŠKP/

k bodu 4/  Správa o hospodárení ŠKP od 1.1.2017 do 31.12. 2017

                   /predkladá pokladník Ing.  Kutiš a p.Judinyová/

k bodu 5/  Voľba delegáta na celoslovenskú konferenciu ŠKP:               

k bodu 6/  Organizačne náležitosti pre rok 2018

-zaplatenie členského do 30.5. 2018 členský poplatok je potrebné uhradiť  

 v stanovenom termíne inak  do 15 dní výzva potom  vylúčenie z SKP. Členské príspevky neplatia členovia ktorí prispejú 2% z daní príjmov fyz.osôb

- 2% z dani požiadať členov aj nečlenov

- pokračovanie -podnikateľských aktivít - hľadanie nových podnikateľských 

  stimulov (TV, 2%, atď...)

- aktualizácia web. stránky SKP

-Plán činnosti na rok 2018 navrhované akcie viď. príloha „Plán činnosti 2018“:

K bodu 7/   Zabezpečiť  odpredaj  unimobunky dislokovanej na Z. Vode...

k bodu 8/   Schválenie rozpočtu na rok 2018

                   na činnosť:     do 150  € (ceny, štartovné, BUS,  atď...)

                   na materiál:    podľa stavu pokladne najviac do 3.000 € (údržba-rekonštrukcia  

                   prenajatej telocvične)     

            

 

k bodu 9/ Diskusia: Do diskusie sa prihlásili 2  diskutujúci  z ktorých  2  podnety  vzala VČS 

na vedomie: 1/ zorganizovanie tenisového turnaja v softenise-zodpovedný P.Piešťanský

                     2/ zorganizovanie streleckej súťaže z Pi. Vz. 82

              

 

k bodu 10/            Návrh  uznesenia:

 

                             Výročná čl. schôdza berie na vedomie:

·         správu o činnosti výboru a klubu za  hodnotené obdobie  roku 2017

·         správu o hospodárení za rok 2017,

·         delegátom na konferenciu ŠKP  určuje predsedu ŠKP resp. ním povereného

      člena výboru ŠKP  p. Igora Lecha

·          poveruje  a splnomocňuje výbor ŠKP k zabezpečeniu všetkých  potrebných  náležitosti spojených s prestavbou telocvične, tak aby boli v súlade so zákonom    o verejnom obstarávaní  č.25/2006 resp. N MV SR č.30/2006 o jednotnom postupe    rozpočtových  a príspevkových organizácii MV SR. Na prestavbu telocvične  odsúhlasuje čerpanie  finančných  prostriedkov ŠKP podľa stavu pokladne max.   do výšky 3.000€,    ktoré budú vyúčtované v zmysle legislatívnych  a rozpočtových pravidiel.

·         Členské príspevky neplatia členovia ktorí prispeli v danom roku 2% z daní.

 

                 A/ prehodnocuje členstvo členov, ktorí nesplnili stanovené podmienky t.j.

    nezaplatili členské príspevky ŠKP v stanovenej lehote ani sa nezapájajú do

    života klubu s tým, že menovaný budú písomne vyzvaný na uhradenie čl.

    príspevkov v stanovenej lehote a v prípade nesplnenia výzvy budú vyradení

    z členstva ŠKP Bánovce n/B.

 

    B/  prijíma za členov ŠKP nasledovné osoby:

         ...................................................................

 

·         Plán činnosti na rok 2018

·     Rozpočet klubu na rok 2018

 

 k bodu 11/  Záver:   Poďakovanie za prácu  v roku 2017,   občerstvenie...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie činnosti výboru  ŠKP za obdobie od 1.1.2017 do 31.12. 2017 resp. do výročnej členskej schôdze 27.4. 2018

 

     Športový klub v Bánovciach nad Bebravou vykonáva svoju aktívnu činnosť od 23.10.1998 1998.  K dnešnému dňu ma registrovaných   50 členov. Z toho členskú základňu tvorí:

·         21 policajtov a policajtiek (17 mužov, 4 ženy) 

·         29 civilných zamestnancov a civilov 

( 6-výsluhový dôchodcov, 3- zamestnancov MV SR, 20- civilov, t.j.21 mužov a 8 žien)

 

ŠKP ma zaregistrovaných a aktívnych 6  krúžkov a to:

 

-mini futbalový krúžok-  každý utorok resp. štvrtok                                       (účasť 20 hráčov)

-strelecký krúžok – účasť na súťažiach v okrese Bánovce n/B                       (účasť 25 členov)

-turisticko-lyžiarsky krúžok – usporiadanie viacerých zájazdov                     (účasť 50 členov)

-tenisový krúžok – každoročné usporiadanie turnajov vo dvojhre a štvorhre (účasť 12 hráčov)

-stolnotenisový krúžok – usporiadanie turnajov vo dvojhre a štvorhre          (účasť  16 hráčov)

-krúžok kulturistiky      - vykonáva svoju činnosť v posilovni ŠKP               ( účasť 10 členov)

 

 

     Činnosť klubu riadi 9 členný výbor, ktorý od svojho založenia  a doplnenia v roku 2002 resp.2009 pracuje v zložení:

 

predseda klubu: Mgr.        Miloš          ŠAGÁT    -štat. zástupca   

podpredseda    : Mgr.        Miroslav     ZAŤKO    -štat. zástupca

tajomník          : Ing.         Janka         VYRGOVIČOVÁ

pokladník        : Ing.         Ľubomír     KUTIŠ,   Lenka         JUDYNIOVÁ

členovia           : JUDr. Milan  GRZNÁR,  Igor  LECH,  Ľubomír  TREBICHAVSKY,  Štefan  VANČO  

 

    Výbor ŠKP sa stretával podľa celoročného harmonogramu práce výboru spravidla sporadicky každé  2-3  mesiace a v prípade potreby a riešenia závažných problémov alebo prípravy športovo-kultúrnych podujatí aj častejšie. Miestom pracovných stretnutí výboru bolo a je OR PZ v Bánovciach nad Bebravou. Okrem skôr spomenutých úloh prípravy kultúrno-spoločenských akcii ,výbor ŠKP spracovával v priebehu roka  Plán činnosti na rok 2017-2018, admisnistratívu ohľadne 2%, došlú písomnú agendu z nadriadených orgánov, vybavoval účtovnú evidenciu.   

     Ďalej výbor zabezpečoval spracovanie dokumentov potrebných pre rekonštrukciu telocvične t.j. doplnenie nájomných zmlúv s mestom, písomností pre verejné obstarávanie, vybavenie finančných prostriedkov od podnikateľských subjektov, ako aj hľadanie možnosti rozšírenie podnikateľskej činnosti klubu týkajúce sa telocvične III. ZŠ. atď. (zabezpečenie rekonštrukcie podlahy, kúrenia, strechy, stav. prác. elektroinštalácie, prípojok voda, plyn, elektrika).  Ďalej príprava kulturno spoločenských akcii, turnajov, zájazdov a plesu SKP. Účasť na výborových schôdzach zo strany členov výboru bola skoro   80 % . Z uvedených výborových schôdzi sú  spracované písomné zápisy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie činnosti  ŠKP za obdobie od 1.1.2017 do 31.12. 2017 resp. do výročnej členskej schôdze 27.4. 2018

 

 

        Činnosť klubu a výboru sa riadila plánom činnosti na rok 2017.  XVI. ročník Plesu SKP v roku 2017  sa  neuskutočnil nakoľko sme chceli vyskúšať novú formu zábavy a to  majáles, ktorý mal byť  dňa 27. Mája s hodobou skupinou KTP a hosťom Antonom  Kandráčom.  V mesiaci február sa uskutočnil  2 dňový  zájazd do D.Kubína a na Malino Brdo  za účasti 34 osôb. Vďaka dobrým  snehovým podmienkam a výbornému počasiu sa akcia vydarila.     V mesiaci marec 2017 sa zúčastnil p. Lech z poverenia výboru celoslovenskej konferencie ŠKP. V mesiaci máj sa opäť neuskutočnil  tenisový turnaj vo štvorhre.  V mesiaci máj sme sa taktiež podieľali na zorganizovaní III. ročníka minifutbalového turnaja o Pohár R KR PZ Trenčín za účasti cca.150 osôb v obci Miezgovce. Turnaj mal vysokú kvalitu a naše mužstvo obsadilo  6. miesto.   V mesiaci júl sme usporiadali ďalšiu peknú akciu a to splavovanie rieky Hron a návšteva hradu Lupča.   Zúčastnilo sa ho 14 členov ŠKP a mal veľmi dobrú odozvu. (vid.web)

           Ako je známe tak ŠKP disponuje   rekreačným zariadením v lokalite Z.Voda okr. Nové Mesto nad Váhom. Uvedený objekt napriek jeho sfunkčneniu bol minimálne využitý a potreboval neustálu údržbu.  Taktiež majiteľ pozemku ma výhrady k jeho užívaniu. Z uvedeného dôvodu bola unimobunka aj so zariadením darovaná Miestnemu rybárskemu združeniu, ktorý sa postaral o jej premiestnenie. 

     V mesiaci december  sa 40 osôb zúčastnilo Mikulášskych trhov vo V. Klobúkoch (ČR)  V mesiaci november 2016 bola po 6 rokoch odovzdaná do skúšobného užívania telocvičňa ŠKP.  Členovia ŠKP  sa aj v priebehu roku 2017 zúčastnili ďalšej brigádnickej činnosti na jej  úprave. Telocvičňa bola využívaná hlavne policajtmi  počas služobnej prípravy, krúžkami a klubmi počas zimnej prípravy. Nakoľko došlo k reklamácii farbiacej podlahy  tak v mesiaci apríl 2017 došlo k jej opätovnému natretiu. Taktiež bolo zistené zatekanie strechy a zistenie pliesni na stenách TV ktoré musia  byť odstránené. Pliesne boli odstránené  sponzersky firmou p.Strempeka.  Oprava strechy, ako aj iné práce  budú zrealizované v roku 2018 (bola podaná žiadosť o príspevok z mesta vo výške 10.000€).  T.j. okrem  opravy strechy, bude potrebné zabezpečiť aj opravu fasády  a taktiež odizolovanie vonkajších múrov objektu.

Foto vid. naša stránka skpbanovce.sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 V Bánovciach  n/B dňa:27.4. 2018

                           

                             UZNESENIE Z VÝROČNEJ  ČLENSKEJ  SCHODZE

prijaté  dňa   27. apríla  2018 v Bánovciach nad Bebravou

------------------------------------------------------------------------------

     Dňa 27. apríla  2018 v čase o 15.30 hod. sa konala v zasadačke OR PZ v zmysle Plánu činnosti na rok 2018„Výročná členská schôdza ŠKP Bánovce nad Bebravou“ /ďalej len VČS/.  VČS sa zúčastnilo 30 platných členov ŠKP, čím bola uznášania schopná a jednohlasne  bolo prijaté nasledovné   u z n e s e n i e:

 

Výročná čl. schôdza berie na vedomie:

 Návrhovú, revíznu a volebnú komisiu v zložení:  predseda – Lenka Judinyová

 členovia:   : L. Trebichavsky, Š.Vančo

 ktorá konštatuje, že VČS je uznášania schopná nakoľko je prítomných 30 členov z celkového počtu 50 t.j. nadpolovičná väčšina členskej základne ŠKP 

 

Výročná čl. schôdza  schvaľuje:

·         správu o činnosti výboru a klubu ŠKP za  hodnotené obdobie roku 2017

·         správu o hospodárení za rok 2017,

·         delegátom na konferenciu ŠKP  určuje predsedu ŠKP resp. ním povereného

      • člena výboru ŠKP- p. Igora Lecha

·         výbor ŠKP v tom istom zložení, ako v roku 2017

·         poveruje  a splnomocňuje výbor ŠKP k zabezpečeniu všetkých  potrebných 

                  náležitosti spojených s prestavbou telocvične, tak aby boli v súlade so

                  zákonom    o verejnom obstarávaní  č.25/2006 resp. N MV SR č.30/2006

                  o jednotnom postupe    rozpočtových  a príspevkových organizácii MV SR.

                  Na prestavbu telocvične  odsúhlasuje čerpanie  vlastných finančných 

                  prostriedkov ŠKP  vo výške max.3.000 ,   ktoré budú vyúčtované v zmysle

                  legislatívnych  a rozpočtových pravidiel.

·                        VČS schvaľuje darovanie   unimobunky dislokovanej na Z. Vode rybárskemu

                  združeniu  t.j. za odvoz z uvedenej lokality a uvedenie pozemku do

                  pôvodného stavu podľa požiadaviek majiteľa

·         Členské príspevky neplatia členovia ktorí prispeli v danom roku 2% z daní.

·                        Prehodnotí členstvo členov, ktorí nesplnili stanovené podmienky t.j.          

                  nezaplatili členské príspevky ŠKP v stanovenej lehote do 15.5. 2017 ani po

                  opakovanej výzve do 31.5. 2017  resp. sa   nezapájajú  aktívne do     života

                  klubu. Menovaní budú písomne vyzvaný na uhradenie čl.     príspevkov

                  v stanovenej lehote a v prípade nesplnenia výzvy budú vyradení    z členstva

                  ŠKP Bánovce n/B.

·           Neboli v danom roku prijatí noví  členovia ŠKP

·           Plán činnosti na rok 2018,

·         Rozpočet klubu na rok 2018,

 

Spracoval:  Tajomník Ing.Janka Virgovičová

                                                                                                              Za správnosť:

                                                                                                   Predseda ŠKP Bánovce n/B

                                                                                                          Mgr. Miloš  Šagát

 

 

 

 

 

Aktuálny zoznam ŠKP Bánovce n/B , konanej dňa 30. 04. 2018 

 

Poradové

číslo

 

Meno, priezvisko

 

Podpis

1.

Mgr.Miloš Šagát

 

2.

Mgr.Miroslav Zaťko

 

3.

Ing.Virgovičová Jana

 

4.

Lenka Judinyová

 

5.

Ing.Ľubomír Kutiš

 

6.

JUDr. Milan Grznár

 

7.

Ľuboš Trebichavský

 

8.

Štefan Vančo

 

9.

Igor Lech

 

10.

Jaroslav Lech

 

11.

Pavol Piešťanský

 

12.

Juraj Hajšo

 

13.

Ing.Róbert Praženec

 

14.

Adriana Šagátová

 

15.

Mária Lechová

 

16.

Rastislav Adamus

 

17.

Marián Šagát

 

18.

Ján Gieci

 

19.

Ľubomír Habo

 

20.

Alfonz Ašverus

 

21.

Pavol Baško

 

22.

Adriana Bašková

 

23.

Jozef Ondrejka

 

24.

Ing.Ivan Virgovič

 

25.

Boris Šagát

 

26.

Ján Urban

 

27.

Milan Michale

 

28.

Eva Žuffová

 

29.

Denisa Šimunova

 

30.

Dana Adamusová

 

31.

Mária Pašková

 

32.

Viktor Judiny

 

33.

Štefan Tretinár

 

34.

Šagát Maroš

 

35.

Martina Husárová

 

36.

Lucia Lechová

 

37.

Michal Lech

 

38.

Dušan Páleník

 

39.

Juraj Hajšo, ml.

 

40.

Bc. Jaroslav Mlynek

 

41.

Jozef Mekýš

 

42.

Milan Kráľ

 

43.

Slavomír Turek

 

44.

Marián Gális

 

45.

Bc. Eva Kušnierová

 

46.

Ing. Jozef Jamrich

 

47.

Ivan Škvarenina

 

48.

Július Janega

 

49.

Jozef Páleník

 

50.

Branislav Kopčan