Stanovy

Stanovy Športového klubu polície pri ORPZ v Bánovciach nad Bebravou 

 

čl. I 

 

Základné ustanovenia

 

 

 

 1. Športový klub polície pri OR PZ v Bánovciach nad Bebravou /ďalej len ŠKP/ je dobrovoľným združením občanov a kolektívnych členov, ktorí v ňom vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove, športe, turistike a iných odborných činnostiach a aktivitách /ďalej len telesná kultúra/.
 2. ŠKP je otvorenou, samostatnou, nezávislou ,nepolitickou spoločenskou organizáciou, vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.
 3. Poslaním ŠKP je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby najme príslušníkov polície a ostatných občanov v oblasti telesnej kultúry , vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť.
 4. ŠKP - je organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlom organizácie je Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou

 

 

 

čl. II

 

Hlavné úlohy

 

 

 

 1. ŠKP vytvára organizačné, ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky pre činnosť ŠKP ako celku  i združených základných odvetvových zložiek/ďalej len ZOZ/
 2. ŠKP sa stará o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov ZOZ. Poskytuje im odborno poradenské služby.
 3. ŠKP pri plnení svojich úloh spolupracuje s ďalšími právnickými a fyzickými osobami v tuzemsku a zahraničí.

 

 

 

čl. III

 

Členstvo 

 

 

 

 1. Členstvo v ŠKP môže byť:
  •  individuálne
  •  kolektívne
  •  čestné
 2. Individuálnym členom sa môže stať každá osoba, ktorá súhlasí s týmito stanovami. U osôb mladších ako l5 rokov je potrebný  písomný súhlas ich zákonného zástupcu. O prijatí rozhoduje výbor ZOZ-ŠKP na základe písomnej prihlášky, alebo ústnej žiadosti.
 3. Dokladom o členstve je platný členský preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členského poplatku v stanovenej výške za každý kalendárny rok  najneskôr do 31.3. kalendárneho roka.
 4. Individuálne členstvo zaniká: 
  • písomným vystúpením člena o vystúpení
  • pre neplnenie základných členských povinností
  • vylúčením pre veľmi závažné previnenie a konanie nezlúčiteľné s členstvom
  • úmrtím 
 5. O vylúčení rozhoduje členská schôdza ZOZ-ŠKP o odvolacom konaní výbor ŠKP
 6. Kolektívnym členom ŠKP sa môžu stať právnické osoby uzavretím písomnej dohody s výborom ŠKP. Dohoda musí obsahovať vzájomné práva, povinnosti, rozsah a spôsob spolupráce, súčasne je dokladom o členstve
 7. Čestné členstvo môže udeliť členská schôdza ŠKP jednotlivcom, kolektívom , organizáciam za osobitné zásluhy o rozvoj telesnej kultúry na písomný návrh orgánov ŠKP. O odňatí čestného členstva rozhoduje  členská schôdza

 

 

 

čl. IV

 

Povinnosti členov ŠKP

 

 

 

 1. dodržiavať stanovy ŠKP, na ich základe vydané vnútorné predpisy a správať sa tak, aby neboli poškodené záujmy a dobré meno ŠKP
 2. podieľať sa  na činnosti ZOZ, ktorej je členom  a riadne vykonávať všetky prijaté funkcie a úlohy
 3. chrániť opatrovať a zveľaďovať majetok ŠKP a majetok, ktorý má ŠKP v užívaní a prenájme
 4. včas platiť členské, oddielové a iné poplatky v stanovenej výške

 

 

 

čl. V

 

Práva členov ŠKP

 

 

 

 1. zúčastňovať sa akcií poriadaných ZOZ-ŠKP v rámci prevádzkovo technických smerníc
 2. zúčastňovať sa rokovaní orgánov ŠKP, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť
 3. dávať podnety, návrhy a pripomienky orgánom ŠKP a žiadať na ne odpovedať do 3O dní
 4. voliť a byť volený do orgánov ŠKP
 5. byť informovaný o činnosti a hospodárení orgánov ŠKP prostredníctvom výboru svojej ZOZ-ŠKP

 

 

 

čl. VI

 

Organizačná štruktúra

 

 

 

 1. Telesná výchova, výkonnostný a vrcholový šport, turistika a iná obdobná činnosť a  aktivity sa uskutočňujú v v ZOZ.
 2. Organizačnú štruktúru ŠKP tvoria:
  1. členská schôdza ŠKP  /ČS/
  2. výbor ŠKP - resp. rada ZOZ
  3. kontrolná komisia
  4. základné odvetvové zložky
 3. Výbor ŠKP si podľa podmienok a potrieb vytvára  profesionálny aparát.

 

 

 

čl. VII

 

Orgány ŠKP

 

 

 

 1. Najvyšším orgánom ŠKP je členská schôdza všetkých dobrovoľne združených členov ZOZ. Členská schôdza sa schádza najmenej l x za rok. Na podnet predsedu výboru ŠKP, jednotlivých ZOZ, Rady ROZ alebo l/3 všetkých členov  starších ako l5. rokov. Členská schôdza musí byť zvolaná predsedom alebo výborom ŠKP do 4O dní od podnetu na zvolanie.
 2. Členská schôdza prerokováva všetky základné otázky a rozhodnutia o záujmoch a potrebách ŠKP najmä:
  • rozhodnutie o vzniku ŠKP, názve a symbolike ŠKP a o zániku ŠKP
  • schvaľuje , ruší a mení   stanovy ŠKP
  • stanovuje hlavné smery a koncepciu rozvoja činnosti ŠKP
  • schvaľuje a vydáva vnútorné smernice a poriadky ŠKP, pokiaľ túto právomoc nedelegovala na rady ZOZ
  • schvaľuje platnosť a pôsobnosť smerníc SZTK  v podmienkach ŠKP, pokiaľ túto právomoc nedelegovala na rady ZOZ
  • volí a odvoláva predsedu a ďalších členov výboru ŠKP, členov rady ZOZ a kontrolnú komisiu
  • je oprávnená zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie výboru ŠKP alebo rady ZOZ
  • prejednáva správu o činnosti a hospodárení ŠKP
  • rozhoduje o zrušení a zániku ŠKP, vrátane určenia zásad a spôsobu vysporiadania majetku
 3. Rozhodnutia ČS sú schválené pokiaľ boli prijaté hlasovaním viac ako 5O% prítomných členov
 4. Členská schôdza prerokováva  a schvaľuje:
  • správu o činnosti a hospodárení ŠKP
  • správu kontrolnej komisie
  • návrh plánu činnosti rozpočtu na nasledujúce obdobie
  • potvrdzuje a schvaľuje zmeny  rady ZOZ, vo výbore ŠKP a v kontrolnej komisii
  • rozhoduje o združovaní a spolupráci  s inými subjektami
 5. Návrhy a zmeny sú schválené, pokiaľ boli prijaté hlasovaním viac ako 5O% prítomných členov
 6. Rada ZOZ je nevoleným orgánom ŠKP , tvorený delegovaním 2 členov ZOZ. Je oprávnená:
  • predkladať návrhy výboru ŠKP
  • schvaľovať v súčinnosti s výborom ŠKP vnútorné smernice a poriadky
  • spolurozhoduje s výborom ŠKP o použití finančných prostriedkov získaných nad rámec plánu príjmov
  • rozhoduje o prijatí, alebo vylúčení ZOZ z ŠKP
 7. Radu ZOZ zvoláva predseda ŠKP najmenej 4 x do roka
 8. Výbor ŠKP koordinuje a zabezpečuje činnosť ŠKP medzi členskými schôdzami. Vo svojej práci sa riadi stanovami, vnútornými a všeobecne platnými smernicami a zákonmi, pričom postupuje podľa schváleného Plánu činnosti a rozpočtu. V čele výboru ŠKP je predseda, ktorý zvoláva výbor ŠKP aspoň lx  za štvrťrok, pričom zodpovedá za organizáciu a výsledky práce výboru ŠKP a profesionálneho aparátu.
 9. Ménom ŠKP sú oprávnení vystupovať a konať: 
  • predseda
  • tajomník
  • funkcionári splnomocnení výborom ŠKP
 10. Výbor ŠKP zabezpečuje a plní tieto úlohy:
  • pripravuje správy, informácie a návrhy vo veci Plánu činnosti a rozpočtu pre členskú schôdzu
  • zabezpečuje operatívne plnenie schváleného plánu činnosti a rozpočtu ,  prijíma rozhodnutia k plneniu uznesení z členskej schôdze
  • s príslušnými služobnými orgánmi MV a SZTK zabezpečuje finančné a materiálne prostriedky, údržbu, opravy a výstavbu telovýchovných zariadení
  • chráni záujmy ZOZ vo vzťahu ku štátnym orgánom, združeniam a ďalším organizáciam
  • zabezpečuje optimálne využívanie, prevádzku vlastných a prenajatých telovýchovných zariadení
  • organizuje podnikateľskú a inú dovolenú činnosť
  • riadi vedľajšiu hospodársku činnosť
 11. Funkčné obdobie výboru ŠKP je dvojročné.
 12. Výbor ŠKP tvoria predseda a ďalších  4-9 členov, ktorých volí členská schôdza ŠKP
 13. Kontrolná komisia je nezávislý orgán na čele s predsedom. Volí ju členská schôdza ŠKP. Kontrolná komisia kontroluje dodržiavanie stanov, vnútorných a všeobecne platných smerníc a zákonov. O výsledku informuje členskú schôdzu, rady ZOZ, výbor ŠKP a príslušný výbor ZOZ. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Členovia kontrolnej komisie majú právo zúčastňovať sa rokovaní orgánov ŠKP s hlasom poradným.

 

 

 

čl. VIII

Majetok ŠKP

 

 

 1. ŠKP má vo vlastníctve hnuteľný a nehnuteľný majetok, potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. Užíva na základe zmluvných vzťahov národný, prípadne iný majetok o ktorý je povinný sa starať, chrániť ho a zveľaďovať.
 2. Zdrojom majetku ŠKP sú:
  • členské, oddielové a iné poplatky
  • príjmy z telovýchovnej , športovej a inej spoločenskej činnosti
  • príjmy z vedľajšej hospodárskej činnosti
  • dary súkromných osôb
  • dotácie zo štátnych prostriedkov
  • dotácie zo SZTK
  • dotácie z MV a od iných organizácii
  • podiel na zisku zberni športka
  • príjmy z domácich a zahraničných reklám
  • príjmy od sponzorov a príjmy z odstupného za účinkovanie športovcov v zahraničí, ako aj z ostatných uzatvorených devízových kontaktov
  • úroky a ostatné príjmy
  • náhrady za prestupy hráčov
  • náhrady za televízne prenosy
  • príspevky na krytie strát z prevádzky TVZ, na údržbu TZ a investície

 

 

čl. IX

Ukončenie činnosti ŠKP

 

 1. O ukončení činnosti ŠKP a zániku činnosti ŠKP rozhoduje členská schôdza väčšinou všetkých členov. Pri zániku ŠKP, členská schôdza vymenuje likvidačnú komisiu, ktorá vykoná majetkovo právne vyrovnanie a ukončenie likvidácie oznámi MV SR do l5 dní. 

 

 

čl. X

Záverečné ustanovenie


 1. Športový klub pri OR PZ v Bánovciach nad Bebravou je novovytvorenou organizáciou
 2. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, predpismi SZTK vydanými po dohode  s asociáciou SR
 3. Stanovi schválila členská schôdza ŠKP v Bánovciach n/B dňa  23.lO. l998 , ich výklad vykonáva výbor ŠKP
 4. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.