Výročná členská schôdza

 

Športový klub polície v Bánovciach nad Bebravou

  

Vás pozýva na Výročnú  členskú schôdzu ŠKP

  

Kedy: 28.apríla 2017 o 15.30 hod.

 

Kde:   Zasadačka OR PZ v Bánovciach n/B

 

Program:

 

1.Privítanie hostí

2.Voľba revíznej a návrhovej komisie

3.Správa o činnosti výboru a klubu ŠKP za rok 2016

4.Správa o hospodárení v roku 2016

5.Voľba delegáta na konf. ŠKP

6.Organizačné náležitosti pre rok 2017

7. Schválenie rozpočtu na rok 2017

8.Diskusia

9.Prijatie uznesenia z výročnej členskej schôdze ŠKP

10.Ukončenie

       

Spracoval : tajomník ŠKP  Ing. Janka Virgovičová

Schválil     :  Výbor ŠKP Bánovce n/B