Výročná členská schôdza

Výročná členská schôdza - uznesenie

 

si možete sťiahnut tu

 

 

 

 

 

Športový klub polície v Bánovciach nad Bebravou

 

 

 

Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu ŠKP 

 

 

 

Kedy: 22.apríla 2016 o 15.00 hod.

 

Kde:   Zasadačka OR PZ v Bánovciach n/B

 

 

 

Program:

 

 

 

1.Privítanie hostí

 

2.Voľba revíznej a návrhovej komisie 

 

3.Správa o činnosti výboru a klubu ŠKP za

 

4.Správa o hospodárení v roku 2015

 

5.Voľba delegáta na konf. ŠKP 

 

6.Organizačné náležitosti pre rok 2016

 

7. Schválenie rozpočtu na rok 2016

 

8.Diskusia 

 

9.Prijatie uznesenia z výročnej členskej schôdze

 

10.Ukončenie

 

 

 

Spracoval : tajomník ŠKP  Ing. Janka Virgovičová

 

Schválil     :  Výbor ŠKP Bánovce n/B